Ter overdenking

(naar een artikel uit de Telegraaf van 17 mei 1942)

Ter overdenking

Begin 2022 is ook in Nederland voor horecabedrijven de controle van een QR-code na vaccinatie verplicht geworden. Iedereen die niet geheel van politiek inzicht verstoken is weet, dat de ongevaccineerden onze vijanden zijn en dat de vaccinatieplicht een laatste afrekening van het door de WHO en de EU geleide Europa met de ongevaccineerden is. Diverse Europese landen hebben uit een instinctieve behoefte naar bescherming tegen het coronavirus, als levenshouding onder haar eigen burgers, ongevaccineerden, met hun veelal op basis van desinformatie ingenomen houding, hun burgerrechten ontnomen en wil hen terugbrengen naar hun volle verstand, voordat zij zich binnen de gehele Europese Unie gaan manifesteren.

Het feit dat het coronabeleid in de hele Europese Unie is uitgezet, legt de Nederlandse ondernemers en straks ook werkgevers en burgers de verplichting op, een loyale houding ten opzichte van de EU aan de dag te leggen en dit te meer, nu gebleken is dat de Europese Unie ons land als vriend en voorbeeld beschouwt en behandelt. Uit vanzelfsprekend eigenbelang dient men dan ook in alles naar een loyale houding te streven.

De ongevaccineerde is en blijft onze vijand, of hij nu uit Portugal of Jeruzalem komt, al dan niet met een doctorstitel of wetenschappelijke lezing. Volgens begrippen die met een loyale houding stroken, dient iedere ondernemer dit uitgangspunt, dat de ongevaccineerde de vijand is, te eerbiedigen en zich te onthouden van alle gedragingen die daarmee in strijd zijn. Wanneer dus een ondernemer, ondanks de door het vaccinatiepaspoort duidelijk getrokken scheidslijn tussen vriend en vijand, toch door blijft gaan toegang aan ongevaccineerden, de Europese vijanden, te verlenen, dan is dit niet loyaal. Het is een vijandige houding ten opzichte van de zittende macht. Het wordt beschouwd als heulen met de vijand.

Na de invoering van de QR-pas zijn er bedrijven geweest, die zich geput hebben in vriendelijkheden ten opzichte van de duidelijk te onderscheiden ongevaccineerde. In de eerste dagen is het voorgekomen, dat recalcitrante Nederlandse ondernemers de QR code uit balorigheid naast zich neer hebben gelegd. Men greep in en heeft enkele van deze warhoofden ingerekend. Voor straf zijn zij gedurende bepaalde tijd in behandeling op één lijn gesteld als ongevaccineerden, hetgeen neerkomt op sluiting van de onderneming en een boete. Bij herhaling en bij verder voorkomen zal strenger opgetreden worden. Ter correctie kan een gevangenisstraf volgen, waar doorgaans zulke overmoedige ijveraars in korte tijd tot inkeer komen.

Nog diverse andere voor de E.U. weinig loyale gedragingen zijn gesignaleerd. Er zijn mensen die zich genoopt voelen respect te tonen voor mensen zonder een vaccinatie of QR-pas. Jonge meiden en jongens lopen uitdagend samen met elkaar door de straten te flaneren. In trams, treinen en andere openbare vervoersmiddelen is het voorgekomen dat Nederlanders ostentatief hun plaats aan mensen zonder mondkapje of vaccinatie afstaan. Op social media worden ongevaccineerden en hun waanideeën pronkend geciteerd en aangehaald. Al deze gedragingen wekken sterk de indruk dat men, hetzij de invoering van het vaccinatie-paspoort niet al te ernstig opneemt, of dat men op deze uitdagende wijze onvriendelijk tegen het kabinet en de maatregelen hoopt te kunnen zijn. De vaccinatiepas is voor de Europese commissie geen grap, maar bittere ernst. De bewoners van dit land worden hierdoor in twee kampen gescheiden: vriend en vijand.

Tegen ongevaccineerden en hun duistere gedachten staan enkele miljoenen artsen en zorgmedewerkers – ook Nederlanders – aan de frontlinie in de ziekenhuizen. Tegen hen en het virus vechten ze en ze offeren alles ter wille van de toekomst van hun volk. Zonder de ongevaccineerde zou de strijd tegen corona, waarin voor Europa alles op het spel staat, allang voorbij zijn. Zouden al deze ontberingen, ellende en opofferingen die heel Europa op dit moment moet doormaken, niet nodig zijn geweest.

In het verleden al hebben de Europese autoriteiten laten blijken dat ze geduld uitoefenen en dat ze het gezonde verstand van het Nederlandse volk ruimschoots de gelegenheid willen geven, één en ander naar de juiste bedoelingen in te schatten. Door dit bontgeschakeerde, provocerende, deloyale optreden, zoals tijdens de demonstratie van zondag 2 januari in Amsterdam, wordt dit geduld echter danig op de proef gesteld. Aan alle geduld komt een einde.

Het behoeft geen verwondering te wekken, dat bij een voortduren van dergelijke gedragingen, die de zittende macht in hoge mate ongepast en ongewenst acht, strenge maatregelen zullen volgen, die in gelijke mate ongevaccineerden, ondernemers en mensen die ongevaccineerden als hun vrienden blijven behandelen, zullen treffen. Ondernemers die niet kunnen besluiten hun toegang voor ongevaccineerden te staken of mensen die door provocerend optreden de officiële instanties in dit land tarten, lopen gevaar zelf ook als ongevaccineerde behandeld te worden, met alle consequenties die hieruit nu en – bij eventueel verscherpte maatregelen – in de toekomst zullen voortvloeien. Men doet goed dit nu in alle nuchterheid, nu het nog niet te laat is, te overwegen.

 

Geef een antwoord